YAMBİS NEDİR ?

Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ NUMARASI VEYA YAMBİS NUMARASI NEDİR?

Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.
Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.
Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.
Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.
Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez.

YETERLİLİK NEDİR ?

Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe  göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olma durumudur.

MÜTEAHHİT GRUP NUMARASI NEDİR ?

Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı müteahhitlik grubu bulunmaktadır.

KİMLER MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU YAPAMAZ ?

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.
 Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;
 Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
 Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,
Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan, gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN EKONOMİK MALİ YETERLİLİK NEDİR ?

Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden kendiniz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.

 

MÜTEAHHİTLER İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK NEDİR?

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ NEDİR?

Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden kendiniz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.

 

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE HANGİ HUSUSLAR ELE ALINIR?

Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I.Grup, II.Grup ve III.Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.
Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar değerlendirme dışı tutulur.
Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.
İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.
Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.
İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.
Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİMİ OLARAK İNŞAAT MÜHENDİSİ / MİMAR DİPLOMASI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden kendiniz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.

MÜTEAHHİTLİK GRUBUMU YÜKSELMEK İSTEDİĞİMDE TEKRAR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE GRUBU NE KADAR ZAMAN GEÇERLİDİR?

Belge grubunun geçerlik süresi; üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALAR İÇİN BİR ÜST GRUP MÜTEAHHİT GEREKİYOR MU?

26.06.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile kentsel dönüşüm  kapsamında yapılan binalar için bir üst grup müteahhit olma şartı yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA YAPILAN MÜTEAHHİTLİK BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

 Öncelikle başvuru yapacağınız grubu kendiniz belirlemelisiniz. Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden kendiniz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.
Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz,
Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız,
Belgeleriniz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız gruba göre sonuçlandırılacaktır.
 Sonuç size sms olarak iletilecektir.

MÜTEAHHİTLİK GRUP BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden ücretsiz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.
Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar yambis için ödeme yapmayacaktır.

HANGİ GRUP MÜTEAHHİT NE KADAR VE KAÇ M2 İŞ YAPABİLİR ?

Bu işlemi Hesaplama Araçları bölümünden ücretsiz yapabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.
 Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.
Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,

MÜTEAHHİTLERİN ORTAK GİRİŞİM BAŞVURULARINDA PİLOT VE ÖZEL ORTAKLARIN EŞLEŞMESİ NASIL OLUR ?

Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için Hesaplama Araçları bölümünde ücretsiz aracı kullanabilir ve sonucu hemen görebilirsiniz.